Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem internetowym www.krakil.pl prowadzona jest przez Muzeum Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000741526, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, NIP 6762552646, REGON 380835747.
 2. Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej dostępna jest dla osób fizycznych, Konsumentów.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem internetu. 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Muzeum umowę, której przedmiotem jest bilet wstępu do Muzeum, cel zakupu nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Muzeum – Muzeum Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Straszewskiego 15, kod pocztowy 31-101, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000741526, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 6762552646, REGON 380835747, prowadząca działalność muzeum “KRAKIL Muzeum Iluzji”.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej – sprzedaż biletów uprawniających do prawa wejścia na ekspozycję “Muzeum Iluzji” w Krakowie prowadzona przez Muzeum pod adresem internetowym www.krakil.pl (w skrócie: Sprzedaż biletów).
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Produkt – dostępne bilety wstępu na ekspozycję “Muzeum Iluzji”.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Muzeum za pośrednictwem strony internetowej. 

§ 3

Kontakt

 1. Adres Muzeum: ul. Straszewskiego 15, 31-101 Kraków.
 2. Adres e-mail Muzeum: [email protected].
 3. Numer telefonu Muzeum: +48 513 050 220.
 4. Numer rachunku bankowego Muzeum 28 1050 1445 1000 0090 3201 3600.
 5. Klient może porozumiewać się z Muzeum za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Muzeum w godzinach 10.00 – 19.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Safari, Edge,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa JavaScript.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Muzeum w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sprzedaży biletów spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu i dokonywanie zakupu biletów nie wymaga zakładania Konta. W celu realizacji sprzedaży biletów wymagane jest podanie przez Klienta adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Oferowane metody płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione bilety: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 2. Szczegółowe informacje o cenach biletów oraz akceptowanych metodach płatności znajdują się na stronach Muzeum. Ceny biletów podane na stronie Muzeum są kosztem całkowitym brutto dla Klienta.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Muzeum następuje w chwili dokonania zapłaty.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art.38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Bilet zakupiony w Sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej nie podlega zwrotowi pieniędzy, za wyjątkiem odwołania wydarzenia.
 3. Jest możliwość zmiany daty wstępu, jednak nie później niż 1 dzień przed datą planowanej wizyty.
 4. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość biletu, pozostałe opłaty serwisowe (w tym opłaty transakcyjne) są bezzwrotne.
 5. Zwrot nastąpi w terminie do 31 dni od daty wydarzenia, którego dotyczył bilet.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące usług rezerwacji, zakupu biletów drogą elektroniczną oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu wydarzenia.
 2. Reklamację można złożyć e-mailowo na adres: [email protected].
 3. W reklamacji zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer rezerwacji/zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez zamawiającego nieprawidłowych danych lub nieprawdziwych danych.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego Muzeum.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Potwierdzenie złożenia reklamacji zostanie wysłane do zwiedzającego drogą e-mailową. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje zwiedzającego drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej wpływu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej jest Muzeum.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej zawierane są w języku polskim.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.